بررسی مسائل و مشکلات آب و فاضلاب( مجتمع ۷ روستایی)